โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สกัดกั้นภาวะทุพโภชนาการ ด้วยการสอนให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สร้างวัตถุดิบปลอดสารพิษ 100% พร้อมส่งต่อความรู้สู่ชุมชน

***“โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สกัดกั้นภาวะทุพโภชนาการ ด้วยการสอนให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สร้างวัตถุดิบปลอดสารพิษ 100% พร้อมส่งต่อความรู้สู่ชุมชน” โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ ตั้งอยู่ในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 (สพป.สงขลา เขต 1) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนรวม 194 คน มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน จนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีนางปาลีวรรณ สิทธิการ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ในการนี้ นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รองผู้อำนวยการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สพป.สงขลา เขต 1 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขตพื้นที่มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 141 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวัน 100% เขตพื้นที่ได้สนับสนุนทั้งในเรื่องของงบประมาณ การให้ความรู้การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง รวมถึงการประสานความร่วมมือในระดับโรงเรียน ชุมชน องค์กร และการดำเนินงานในรูปแบบโครงการ เช่น โรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการยิ่งเทห์ยิ่งน่ารัก โครงการขยับกายกินผักและผลไม้ และเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ ได้ดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมองว่า”ปัญหาไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน” จนประสบความสำเร็จในการทำเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ แม้พื้นที่เป็นดินทรายชายทะเลยากต่อการทำเกษตร สามารถต่อยอดนำความรู้สู่ชมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผลผลิตจากเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นำเข้าระบบสหกรณ์โรงเรียน นักเรียนนำรายได้จากการเกษตรฝากกับธนาคารโรงเรียน เป็นเงินออมเก็บไว้ใช้จ่ายเพื่อการเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ..ในด้านของ นางเพียรสิริ ชุมอินทร์ ผู้ปกครองนักเรียน เล่าเพิ่มเติมว่า ลูกตนเองกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่แห่งนี้ ลูกมักจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปใช้ที่บ้านเสมอ ซึ่งตนเองก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในโรงเรียนเช่นกัน ตอนนี้ทำบ่อเลี้ยงปลานิล สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ตนยังได้ซื้อสินค้าจากสหกรณ์โรงเรียน ตั้งแต่ของใช้ในครัวเรือน ไข่ไก่ ผักปลอดสารพิษ ที่สำคัญลูกเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็จะได้รับเงินปันผลจากรายได้นี้ด้วย ดังนั้น การดำเนินงานเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในวันนี้ ประโยชน์จึงไม่ได้เกิดแค่กับนักเรียน แต่ได้ลงสู่ครอบครัว ลงสู่ชุมชนอีกด้วย
รุณฤดี ข่าว/ทินกร ภาพ
อ่านทั้งหมด
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,956]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,846]
29 มิถุนายน 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,020]
27 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,097]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,552]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,553]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,704]
26 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,313]
29 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,010]
24 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,841]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,814]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,805]
22 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,979]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,580]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,237]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,973]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,986]
02 พฤษภาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,713]
08 มกราคม 2561