รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ณ โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ จ.ยโสธร

***รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ณ โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ จ.ยโสธร (13 กรกฎาคม 2561) รองเลขาธิการ กพฐ. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ พร้อมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และคณะทำงานกองทุน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พ.ต.ท.หญิง ดรุณี มีสวัสดิ์ ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 และ ร.ต.อ.วัชรพงศ์ บุญเสริม รักษาราชการแทนครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วย นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับ ในการนี้ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้เยี่ยมชมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น สถานีเรียนรู้เรื่องการทำและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ โรงเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงสุกร กบ และไก่พันธุ์พื้นเมือง รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวแบบครบวงจร หลังจากนั้น รองเลขาธิการ กพฐ. ได้ตรวจเยี่ยมโรงอาหาร คุณภาพอาหารกลางวัน โรงผลิตน้ำดื่ม และสถานีเรียนรู้การสหกรณ์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ปัจจุบันมีนักเรียน 80 คน ชาย 39 คนหญิง 41 คน คณะครู ตำรวจตระเวนชายแดน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9  มาปรับใช้ในแผนพัฒนาระยะ 10 ปี ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  โดยจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่ทำการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัวครบวงจร และมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ซึ่งผลการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถเก็บผลผลิตมาประกอบอาหารสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทาน ขณะเดียวกันได้นำผลผลิตเข้าสู่ระบบสหกรณ์จำหน่ายให้กับผู้ปกครองและชาวบ้านในราคาถูก ได้นำไปประกอบอาหารรับประทาน  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางขยายผลการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจให้กับคณะครูและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน โดยจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับและปัจจัยความสำเร็จทั้งในด้านการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหมุนเวียนของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง การมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชาที่มีความชัดเจน และเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของบุคคล ไปจ่อยอด ขยายผล เป็นต้นแบบในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา และเป็นเครือข่ายในการสร้างโอกาสทางการศึกษาร่วมกันต่อไป
ชมคลิป https://www.facebook.com/100002588007630/videos/1754001611362755/
รุณฤดี ข่าว/ต้นศตายุ ภาพ
อ่านทั้งหมด
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,734]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,652]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,789]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,616]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,067]
29 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,141]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,596]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,326]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,739]
03 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,274]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,598]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[13,878]
06 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[16,047]
13 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,351]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,761]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,311]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,525]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,752]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,513]
26 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,691]
02 พฤษภาคม 2561