เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

+++++เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (9 กรกฎาคม 2561) ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้ร่วมกันทำงานเป็นทีม ทั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึ่งในจังหวัดที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ขอฝากให้ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนานักเรียนในทุกช่วงชั้นให้ได้มาตรฐานตามที่สังคมต้องการรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษในการนำเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนรวม ให้ระมัดระวังการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้โปร่งใสทั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการปรุงอาหาร คุณภาพอาหารและขอให้ดำเนินโครงการตามโปรแกรม Thai School Lunch อย่างเคร่งครัด ทางด้านการอ่านออกเขียนได้ ให้บุคลากรของเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม PLCและนำไปขยายใช้ในวิชาอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำข้อสอบแบบอัตนัยเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการเขียนตอบคำถามเพื่อพัฒนาความคิดและวิธีการเขียนรวมถึงให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คัดลายมือให้สวยเพื่อพัฒนาการสื่อสารของตนเองในอนาคต
นอกจากนี้นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ยังฝากให้ผู้บริหารเรียนรู้การใช้ Echo English รวมทั้งให้กลับไปสำรวจกล่องรับสัญญาณ DLTV ว่าเป็นระบบ HD หรือไม่ เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ และเตือนข้าราชการในสังกัดอย่าใช้อำนาจหน้าที่ที่จะทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบครูผู้ช่วยที่จะเปิดรับสมัครในวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2561 และดำเนินการสอบในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ได้ รวมถึงการเปิดสำนักติวข้อสอบให้ระวังโทษถึงขั้นไล่ออก สำหรับระบบการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ ข้อสอบมาจากส่วนกลาง ข้อสอบที่ส่งมาแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน เป็นข้อสอบคู่ขนาน แม้แต่การนั่งสอบให้ห้องเดียวกันข้อสอบที่ได้ก็ไม่เหมือนกัน ซึ่งทาง สพฐ.ได้มอบไปทางจังหวัด ทาง กศจ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ
ต่อมาเวลา 11.30 น. นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน (สทร.) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการโรงเรียนถึงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV และ DLIT ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบทำให้โรงเรียนที่มีกล่องรับสัญญาณแบบ SD จะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสัญญาณได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่โรงเรียนในการแก้ไข จากนั้นนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็กและโรงเรียนวัดยางเอน ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนเป็นโรงเรียนได้นำระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มาใช้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง ครูสามารถนำสื่อต่างๆ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลดีต่อระดับคุณภาพของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง
ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1:ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[1,267]
29 มิถุนายน 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[10,155]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[14,107]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[13,392]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[13,521]
24 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[11,698]
06 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,016]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[10,362]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,328]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[14,084]
18 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[13,951]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[10,520]
22 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[13,855]
13 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[5,503]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[12,445]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[11,824]
29 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[8,523]
27 มีนาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[5,455]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[12,523]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[12,345]
26 ธันวาคม 2560