สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เร่งทำความเข้าใจการดำเนินการประเมินคุณภาพ

16 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โดยมีรอง ผอ.สพป.นศ.2 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
..**ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ประธานในพิธี เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล ให้นักเรียนไทยได้พัฒนาคุณภาพสูงสุดในตนเอง การส่งเสริมการนำการทดสอบ NT , O-NET หรือการประเมิน PISA และระบบการทดสอบมาตรฐานกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีทักษะที่จำเป็นพร้อมใช้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
..**ซึ่ง ในการทดสอบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะนำไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนในระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดการประเมิน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 ,5 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (Nation Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยวัดความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล ของนักเรียน ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศฯ กล่าว
..**นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้จัดประชุม ชี้แจงและจะกำกับ ติดตาม การสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดการสอบ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบต่อไป ในการดำเนินการจัดการสอบปลายปีของสถานศึกษาจะดำเนินการใช้ข้อสอบกลางร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นข้อสอบเน้นทักษะการคิดขั้นสูง คือ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ โดยผลสอบของนักเรียนจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสอบปลายภาค ซึ่งโรงเรียนสามารถกำหนดสัดส่วนการใช้ข้อสอบกลางได้ตามความเหมาะสม
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,701]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,410]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,668]
02 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,165]
29 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,871]
27 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,864]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,569]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,816]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,082]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,667]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,708]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,348]
22 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,956]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,560]
26 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,218]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,828]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,433]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,400]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,838]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,846]
02 พฤษภาคม 2561