รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) สุทธิพันธุ์ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) จังหวัดอุบลราชธานี

+++++เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) สุทธิพันธุ์ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมวิทยา) โดยเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พิเศษ จำนวน 10 ห้องเรียน และได้รับความเมตตา กรุณาตั้งชื่ออาคารเรียนจาก พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ว่า “อาคารพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) สุทธิพันธุ์” โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา
+++++ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมวิทยา) เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ท่านมีความประสงค์จะแสดงกตเวทีต่อมาตุภูมิ โดยการสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพขึ้นในถิ่นบ้านเกิด เพื่อฝึกฝน อบรม ด้านระเบียบวินัย ศีลธรรมจรรยาและด้านวิชาการแก่บุตรหลาน เยาวชนในตำบลก่อเอ้ ตำบลหัวดอนและตำบลใกล้เคียง ให้มีคุณลักษณะ เก่ง ดี มีจิตสาธารณะ ห่วงใยสังคมและเป็นความประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีครูสอนครบชั้น ครูสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ จึงได้เคลื่อนย้ายครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ใกล้เคียงกันมารวมกัน โดยใช้โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) เป็นศูนย์เรียนรวม เมื่อ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มีนักเรียนมาเรียนรวม จำนวน 11 โรงเรียน จากโรงเรียนในตำบลก่อเอ้และตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการเฉลิมพระเกียรติ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) และให้ขยายชั้นเรียน เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนเข้าเรียน 78 คน ปัจจุบันเปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อปีการศึกษา 2559-2560 มีโรงเรียนมาเรียนรวมจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) โรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านพับ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) โรงเรียนบ้านท่าวารี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 215 คน นักเรียนชาย 101 คน นักเรียนหญิง 114 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น 25 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 8 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน นักการภารโรง/ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 2 คน
+++++ครั้งนี้มี หัวหน้าส่วนด้านการศึกษาให้เกียรติร่วมพิธีเปิด อาทิ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดร.เธียรไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ดร.อภิสิทธิ์ บุญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และ ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
-------------------------------------------------------------
ทีม ปชส.สพฐ. จังหวัดอุบลราชธานี / รายงาน
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,078]
08 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,660]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[3,952]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,018]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,613]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,073]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,082]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,276]
03 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,698]
22 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,669]
14 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[4,040]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,987]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,741]
18 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,175]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,434]
29 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,020]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,075]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,801]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,736]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,410]
29 มกราคม 2561