สพฐ. จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน

***สพฐ. จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน
วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการ “ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 5 เรื่องการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพัฒนาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาให้ถูกต้อง และมีคุณธรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างพื้นฐานความรู้การจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายหลังการบริโภคอย่างเหมาะสม รวมถึงการเชื่อมโยงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์และขยะ ทั้งในแง่วัตถุดิบจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ภายใต้แนวคิด “บรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ” โดยมุ่งเน้นประยุกต์ใช้หลัก 3Rs เพื่อลดปัญหาขยะ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความรู้ด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายหลังการบริโภคอย่างถูกต้องเหมาะสม ลงในสาระการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายหลังการบริโภค ซึ่งจะเป็นกำลังในการวางรากฐานการศึกษาสู่เป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน และยังพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านสื่อสาร
การสอน และวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดออกไปในอนาคตได้
อนึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้ มีโรงเรียนต้นแบบเข้าร่วม 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษ วิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการเขต 1 และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายหลังการบริโภค เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานสู่โรงเรียนอื่น เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนและนำรูปแบบกิจกรรมไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สุชาติ ภาพ/หยก ข่าว
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,669]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,410]
29 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,434]
29 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,660]
07 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,020]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[4,040]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,987]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,736]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,801]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,082]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,075]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,276]
03 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,698]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,018]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[3,952]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,741]
18 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,175]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,073]
26 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,613]
13 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,078]
08 มกราคม 2561