สพป.ยะลา เขต 3 จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ภายใต้ชื่องาน “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวน 27 รางวัล 1 ทุนการศึกษา

วันนี้ (16 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายดำรงศ์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู รวมถึงรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู ที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติและพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้เยาวชนเป็นคนดี คนเก่งและมีคุณธรรมในอนาคต ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ครูอาวุธโสประจำการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป. สังกัดสพม. สังกัดเทศบาล สังกัดเอกชน สังกัดกศน. สังกัดการอาชีวศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีนายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวรายงาน นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอธารโตได้กำหนดจัดงานวันครูขึ้น เนื่องในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ สังคมเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของชาติสืบไป สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีอ่านคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นอกจากนั้นยังมีการกล่าวปฏิญาณตน พิธีมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสนอกประจำการและมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ จำนวน 27 รางวัล 1 ทุนการศึกษา ประกอบด้วย รางวัลสุดยอดครูดี จำนวน 1 ราย ครูดีชายขอบจำนวน 1 ราย รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 จำนวน 3 ราย รางวัลครุดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2560 จำนวน 18 ราย ครูดีศรีอาชีวะ ประจำปี 2560 จำนวน 1 ราย รางวัลเชิดชูเกียรติ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนบ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ 2519) รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตจำนวน 2 ราย รางวัลผู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Active Learning ระดับสพฐ. จำนวน 1 ราย รางวัลครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน เหรียญเงินระดับประเทศ จำนวน 2 ราย รางวัลเชิดชูเกียรติหนึ่งในโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จำนวน 1 ราย รางวัลยอดเยี่ยมโดดเด่นการประกวดวาดภาพ จำนวน 1 ราย นอกจากนี้ยังมีรางวัลผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จำนวน 1 ราย รางวัลผู้นำการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจำนวน 1 ราย รางวัลผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 ราย รางวัลผู้นำที่มีส่วนร่วมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 ราย รางวัลผู้นำการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาจำนวน 1 ราย รางวัลผู้นำการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ราย รวมไปถึงรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ราย ครูผู้สอนดีเด่นระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 2 ราย รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษา จำนวน 5 ราย รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 ราย รางวัล รร.คุณธรรมสพฐ.ระดับดีเด่น จำนวน 1 ราย รางวัล รร.ขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NETปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำและโรงเรียนบ้านจาเราะซูซู รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอน ลำดับที่ 2 จำนวน 1 ราย รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จำนวน 3 ราย รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ปี 2560 ระดับจังหวัด จำนวน 1 ราย และทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ จำนวน 1 ราย เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ทีมงานช่างภาพ วันครู 61 ภาพ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,575]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,664]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,652]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,376]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,645]
29 มิถุนายน 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,783]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[22]
17 สิงหาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,195]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[13,926]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,400]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,789]
03 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,743]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,702]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,117]
29 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,321]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,363]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,813]
24 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,834]
27 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,802]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,564]
26 ธันวาคม 2560