โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป.นศ.2 โรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับประเทศ

..**นายไพศาล ปลอดเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า ครูและสถานศึกษาของตนได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่านระดับประเทศ จากบริษัทนานมีบุ๊ค และยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปทั้งด้านสังคม วัตถุ วิทยาการ เทคโนโลยี และความรู้สึกนึกคิด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสอนให้นักเรียนสนใจการอ่าน และต้องให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป การอ่านเป็นสิ่งจำเป็น และให้ประโยชน์ทุกด้านและทุกโอกาส การอ่านจะช่วยส่งเสริมความรู้ความคิดให้เพิ่มพูน การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญ จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก และ วัยรุ่นไทยได้อ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้องมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และห้องสมุดโรงเรียน ฯลฯ ที่สามารถหล่อหลอมให้นักเรียน เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านได้
..**นางสาววารุณี ชูศรี ครูสอนภาษาไทย กล่าวว่า การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านนั้น นับว่าโชคดีของโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องที่มีห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามอัธยาศัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูลชุมชนโดยให้ บริการสำหรับนักเรียนและชุมชน มีการบริการรับสมัคร สมาชิกใหม่ บริการจ่าย-รับหนังสือและสื่อต่างๆ บริการตอบคำถามแล้วช่วยค้นคว้า บริการสื่อการศึกษานอกโรงเรียนและ บริการสืบค้นหนังสือ / สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
...** สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนนั้น มีกิจกรรมกล่องส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ กิจกรรมภาษาอาเซียน กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง กิจกรรมรู้ถ้วนสำนวนไทย กิจกรรมคูปองการอ่านพาโชค กิจกรรมแปลงคำเป็นสำนวน กิจกรรมผ้าป่าความรู้ กิจกรรมข่าวประจำวัน กิจกรรมรักการอ่านสู่ชุมชน กิจกรรมคลีนิคหมอภาษา กิจกรรมมั่นใจไว้รออ่าน กิจกรรมต้นไม้พูดได้ กิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมในภาคเช้า เที่ยง และช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นำโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ที่คอยสอนน้อง ๆ และนำทำกิจกรรมดังกล่าว โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและส่งเสริมสนับสนุน จึงทำให้นักเรียนและเยาวชนอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งนักเรียนมีความรู้ที่สร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่านและมีอาวุธทางปัญญาในการพัฒนาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ครูวารุณี กล่าว
อ่านทั้งหมด
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[3,915]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[3,828]
08 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,308]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,616]
18 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,611]
12 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,549]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,157]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,678]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,866]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[2,957]
24 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,576]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[2,964]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[1,953]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,047]
06 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,496]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[3,895]
07 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,541]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,283]
29 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[3,900]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[1,961]
08 มกราคม 2561