สพม.38 บรรจุครูผู้ช่วย 16 อัตรา

+++++วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นั้น
ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา 8 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คือ นางสาวนิรมล แจ่มรัตนโสภิณ บรรจุที่โรงเรียนเมืองเชลียง นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน บรรจุที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา คือ นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม บรรจุที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชูปถัมภ์ นางสาวกมลลักษณ์ พิชัย บรรจุที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
กลุ่มวิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา คือ นางสาวสุมาลี นักเรียน บรรจุที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา คือ นางสาวดวงฤทัย สาวิสา บรรจุที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา คือ นางสาวศรีไพร ประหยัด บรรจุที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา คือ นายยุทธพงศ์ มูลละออง บรรจุที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คือ นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์ บรรจุที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 7 อัตรา คือ หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น บรรจุที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายสัจพจน์ ตันสมบูรณ์ บรรจุที่โรงเรียนลิไทพิทยาคม นายนพพร ถานะ บรรจุที่โรงเรียนอุดมดรุณี นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะ บรรจุที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นายนเรศ หนูป่า บรรจุที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว บรรจุที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นางสาวชลิตา หาญกาย บรรจุที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ ทั้ง 16 คน โดยได้ฝากข้อคิดในการทำงาน “ให้เป็นครูมืออาชีพ เพราะครู ถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะฉะนั้นเมื่อเลือกมาเป็นครูแล้ว ขอให้เป็นครู 24 ชั่วโมง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ โดยศึกษาตัวผู้เรียน เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาการเรียนรู้ได้ตรงจุด และมีศักยภาพ
ในส่วนของโรงเรียนที่ได้ครูเข้าไปบรรจุใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครู ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ ซึ่งส่งผลกับคุณภาพผู้เรียนโดยตรง” นายอำนวย อภิชาติตรากูล กล่าวทิ้งท้าย
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,481]
22 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,149]
12 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,075]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[575]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,901]
18 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,117]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,438]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[338]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,614]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,173]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[345]
08 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,666]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[378]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,292]
24 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,500]
06 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,447]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,454]
07 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,540]
05 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,047]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,384]
08 ธันวาคม 2560