นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

นายเกิดมี สอนเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
การศึกษา
- ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
- ป.7 โรงเรียนบ้านยวด กิ่ง อ.สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
- ม.ศ. 3 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาจาก วิทยาลัยครูอุดรธานี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิชาเอก ภาษาไทยจาก วิทยาลัยครูอุดรธานี
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา และนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การรับราชการ เริ่มรับราชการเมื่อ 1 พฤษภาคม 2524
- ครู 2 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อ.นากลาง จ.อุดรธานี
- อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อ.นากลาง จ.อุดรธานี
- ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อ.นากลาง จ.อุดรธานี
- ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี อ.ศรีบุญเรือง จ.อุดรธานี
- ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู
- หัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
- หัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอนาวัง จ.หนองบัวลำภู
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสตูล
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
..กรรมการคุรุสภาจังหวัดหนองบัวลำภู
..ข้าราชการพลเรือน ตัวอย่างปี 2544 ..กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 ...อนุกรรมการข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 กรรมการ ตรวจสอบติดตามนิเทศและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 รางวัล คุรุสดุดี ปี 2555 รางวัล moe awards สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น รางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งเสริม ภาษาไทย ดีเด่น ของสพฐ. รางวัล obec awards ด้านวิชาการยอดเยี่ยม รางวัล moจe award หน่วยงานที่มี ผลการ ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด ดีเด่น รางวัล สพฐ.อ่อนหวาน กรรมการ กศจ.นครพนม อ.ก.ศ.จ. อุดรธานี
การศึกษาดูงาน ต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาว..
สหพันธรัฐมาเลเซีย ..สิงคโปร์ ...ญี่ปุ่น..เวียดนาม.. สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[164]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[204]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,438]
27 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[835]
04 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[760]
05 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[655]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[751]
06 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[649]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[685]
07 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,329]
28 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,321]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[616]
08 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[327]
12 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[888]
04 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[245]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[638]
07 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[864]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[1,200]
30 พฤศจิกายน 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,353]
28 พฤศจิกายน 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[1,208]
29 พฤศจิกายน 2560