นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช

นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501
ที่อยู่ปัจจุบัน 66 หมู่ 5 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การศึกษา
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กส.สูง) วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก คณิตศาสตร์ มศว. มหาสารคาม
ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2522 ครู 2 โรงเรียนบ้านซำนกน้อย อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
พ.ศ.2535 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
พ.ศ.2538 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ.2540 ศึกษาธิการอำเภอภูหลวง จ. เลย
พ.ศ. 2541 ศึกษาธิการอำเภอกุดบาก จ.สกลนคร
พ.ศ. 2543 ศึกษาธิการอำเภอบ้านแพง จ.นครพนม
พ.ศ. 2545 ศึกษาธิการอำเภอปลาปาก จ.นครพนม
พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
พ.ศ. 2547 ผู้ตรวจราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
พ.ศ. 2548 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 (โครงสร้าง)
พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 2
พ.ศ.2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 2
พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 1 เกียรติประวัติ
พ.ศ. 2551 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
พ.ศ. 2550 ได้รับโล่เกียรติยศ จากสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดยโสธร ประเภท ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สนับสนุน
พ.ศ. 2555 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประเภทผู้บริหารการศึกษา จากคุรุสภา
พ.ศ. 2555 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น บริหารงานในองค์กรทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมกับสังคมยอดเยี่ยม โดยสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2556 ได้รับเกียรติบัตร ผู้สนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษามัธยมขนาดเล็ก ประจำปี 2555
พ.ศ. 2557 ได้รับการประดับแหนบคันชีพ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,009]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[275]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,423]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[506]
03 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,603]
04 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,480]
05 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,218]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[271]
08 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,053]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,979]
13 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,555]
04 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,381]
07 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,384]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,097]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,094]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,320]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,816]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,394]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[296]
26 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,433]
06 ธันวาคม 2560