งานคือเกียรติยศ ผู้ทำงานสุจริต คือผู้มีเกียรติยศ

งานคือเกียรติยศ ผู้ทำงานสุจริต คือผู้มีเกียรติยศ
--------------------------------------------
ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔
-------------------
มีพุทธภาษิตหลายบทที่ได้
กล่าวถึงการทำงาน และการทำงาน
ด้วยความขยันหมั่นเพียร
เช่น คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้ หรือ
การทำงานให้สำเร็จ ต้องมีอิทธิบาท ๔
มีใจรัก เป็นนักสู้ รู้จักคิด พินิจพิจารณา
หาข้อบกพร่องแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
พุทธภาษิตที่ว่า
อุฏฺฐานวโต สตีมโต
สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน
สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน
อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ.
เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน
มีสติ มีการงานสะอาด
ใคร่ครวญแล้วจึงทำ
สำรวมแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม
และไม่ประมาท.
(พุทฺธ) ขุ.ธ. ๒๕/๑๘.
คนขยันไม่เกียจคร้านใน
การอ่านหนังสือ ย่อม
เป็นคนรู้หนังสือมาก
ขยันในการทำบุญกุศล
ย่อมได้รับบุญกุศลมาก
เช่นเดียวกับขยันใน
การประกอบอาชีพ
ทำงานด้วยความเพียรพยายาม
มีความสุขุมรอบคอบ
โดยไม่เห็นแก่ความลำบาก
หรือเหน็ดเหนื่อยทั้งกาย
และทางใจ ลักษณะที่กล่าวมา
จัดได้ว่าเป็นคนขยัน และกำกับ
ด้วยความพอเพียง พอประมาณ
มีเหตุมีผลภายใต้
เงื่อนไข ความรู้และ
คุณธรรมด้วยจึงจะทำให้นำ
ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืน
ส่วนคนมีสตินั้นคือมีความระลึกได้
ไม่ประมาทเผลอตัว ไม่ว่าจะเป็นการเดิน
การนั่ง การนอน เป็นต้นก็ การที่เรา
จะสามารถควบคุมตัวเอง
ไว้ได้นั้น ท่่านกล่าวว่า สติ
เป็นธรรมที่มีความสำคัญมาก
หากมีสติดี พฤติกรรมต่าง ๆ
ก็จะแสดงออกมาดี หาก
ไร้สติ สติไม่ดีฟั่นเฟือน
ก็มักจะแสดงพฤติกรรม
ที่ผิดแปลก
ไปจากคนทั่วไป
ที่พูดกันว่าคนบ้า
หรือวิกลจริตนั่นเอง
คนมีการงานสะอาด
คือผู้ที่กระทำการงาน
ทางกาย ทางวาจาและทางใจ
ที่สะอาดบริสุทธิ์
หรือเรียกว่า สุจริต
นั่นเอง ทางกายมี ๓ ทางวาจามี ๔
และทางใจมี ๓ รวมกันเรียกว่า
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
คนที่ใคร่ครวญแล้วก่อนดทำ
ก่อนพูดหรือคิด เขาคนนั้นก็จะ
ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาให้
ทราบแน่ชัดก่อนว่า สิ่งนั้น
เป็นเรื่องดีมีประโยชน์
หรือว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องไม่ดี
มีโทษ หากเป็นสิ่งที่ดี
ก็จะกระทำ หากเป็น
สิ่งชั่วก็จะละเว้นไม่ทำ
คนผู้สำรวม กาย วาจา
และใจสงบเรียบร้อย
ไม่หวั่นไหวฟุ้งซ่านไป
ตามสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ที่เป็น
ทั้งเรื่องน่าพอใจและ
ไม่น่าพอใจ คนผู้เป็นอยู่
โดยธรรม คนดีมีสุจริต
ทางกาย วาจาและใจ
คนไม่ประมาทมีสติ
สัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ำ
เสมอทุกเวลานาทีจัดว่า
เป็นคนที่เตรียม
พร้อมอยู่เสมอ
เกียรติยศ หรือชื่อเสียง
อันดีงามของคนขยัน
คนมีสติ มีการงานสะอาด
ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ
คนสำรวมดี เป็นอยู่โดยธรรม
ไม่ประมาท ขาดสติ
ตามที่กล่าวมา ย่อม
เจริญงอกงามอยู่เสมอ
ไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่
ในสถานที่ใด หรือจะอยู่
สภาวการณ์อย่างไรก็ตาม
คนทั้งหลาย
ก็จะพากันยกย่องสรรเสริญ
ให้ความเคารพ
สักการะในคุณความดี
ของเขาตลอดไป
เพราะเขาทำงานอย่าง
มีเกียรติยศนั้นเอง
บทสรุป
งานทุกงานไม่ว่าจะเป็น
อาชีพอะไร ก็คือ เกียรติยศ
ไม่มีงานใดประเสริฐกว่าการที่
เราได้ประกอบอาชีพสุจริต
ซึ่งสามารถนำรายได้
จากการทำงานมาเลี้ยงปาก
เลี้ยงท้องหรือจุนเจือ
ครอบครัวได้ เพราะฉะนั้น
งานทุกงาน คือเกียรติยศ
คนทำงานสุจริต คือคน
มีเกียรติยศ ยศถาบรรดาศักดิ์
หรือตำแหน่ง ถ้าเราทำ
ไม่ถูกต้องกับตำแหน่งที่เรา
ได้รับแต่งตั้ง ก็คือความหายนะ
และไร้เกียรติยศ
ในที่สุด ไร้เกียรติยศไม่พอ
ยังจะถูกลงโทษ
ทางสังคมหรือได้รับโทษตาม
ที่กฎหมายบัญญัติไว้
เป็นความผิด ถูกปลดออก
ไล่ออก หรือถูกจำคุก
แล้วแต่กรณีแห่งความผิด
ที่เราประกอบการงาน
โดยไม่มีเกียรติยศ แหล่งข้อมูลที่ควรศึกษา
https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%... http://www.watpitch.com/buddhist-proverb-310.html
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[22]
17 สิงหาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,117]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,645]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,811]
24 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,702]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[13,926]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,834]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,376]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,398]
28 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,321]
22 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,743]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,802]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,783]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,564]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,363]
18 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,195]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,664]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,652]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,575]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,789]
03 มกราคม 2561