ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม กับรางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ

นายประวรรณชัย  เต็งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ชื่อ –สกุล : นายประวรรณชัย เต็งทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนวัดขรัวช่วย
ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ระดับปริญญาโท : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ประวัติการรับราชการ
สายงานการสอน
๒๕๒๗-๒๕๒๘ : โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
๒๕๒๘-๒๕๔๒ : โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
สายงานการบริหารสถานศึกษา
๒๕๔๒-๒๕๔๓ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
๒๕๔๓-๒๕๔๔ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
๒๕๔๔-๒๕๔๘ : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จ.นครศรีธรรมราช
๒๕๔๘-๒๕๕๑ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสพลู
๒๕๕๑-๒๕๕๙ : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
๒๕๕๙-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม รางวัลและความภาคภูมิใจ
รางวัล
๑. รางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. รางวัลคะแนนทดสอบโอเน็ต ชั้น ป.๖ สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๓ ปีย้อนหลัง)
๔. รางวัลคะแนนทดสอบ N.T.ชั้น ป.๓ สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๓ ปีย้อนหลัง)
๕. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๘ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. รางวัลเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับดีมาก ประจำปี ๒๕๕๘ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๗. รางวัลชมเชย สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๘. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๕ จากกระทรวงศึกษาธิการ
ความภาคภูมิใจ
๑. การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง
๒. การปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการครองตนและการบริหารจัดการสถานศึกษา คติประจำใจ “รับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติดีต่อทุกคน” ข้อมูลโดย : นายประวรรณชัย เต็งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
รายงานข่าวโดย : นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
อ่านทั้งหมด
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[3,989]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,585]
13 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,671]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,045]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,644]
14 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,633]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[4,011]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,051]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,714]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[3,920]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,774]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[3,990]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,049]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,147]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,248]
03 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,707]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,957]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,405]
29 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,381]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,043]
26 ธันวาคม 2560