ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม กับรางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ

นายประวรรณชัย  เต็งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ชื่อ –สกุล : นายประวรรณชัย เต็งทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนวัดขรัวช่วย
ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ระดับปริญญาโท : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ประวัติการรับราชการ
สายงานการสอน
๒๕๒๗-๒๕๒๘ : โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
๒๕๒๘-๒๕๔๒ : โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
สายงานการบริหารสถานศึกษา
๒๕๔๒-๒๕๔๓ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
๒๕๔๓-๒๕๔๔ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
๒๕๔๔-๒๕๔๘ : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จ.นครศรีธรรมราช
๒๕๔๘-๒๕๕๑ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสพลู
๒๕๕๑-๒๕๕๙ : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
๒๕๕๙-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม รางวัลและความภาคภูมิใจ
รางวัล
๑. รางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. รางวัลคะแนนทดสอบโอเน็ต ชั้น ป.๖ สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๓ ปีย้อนหลัง)
๔. รางวัลคะแนนทดสอบ N.T.ชั้น ป.๓ สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๓ ปีย้อนหลัง)
๕. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๘ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. รางวัลเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับดีมาก ประจำปี ๒๕๕๘ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๗. รางวัลชมเชย สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๘. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๕ จากกระทรวงศึกษาธิการ
ความภาคภูมิใจ
๑. การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง
๒. การปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการครองตนและการบริหารจัดการสถานศึกษา คติประจำใจ “รับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติดีต่อทุกคน” ข้อมูลโดย : นายประวรรณชัย เต็งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
รายงานข่าวโดย : นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
อ่านทั้งหมด
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[11,062]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,593]
18 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,627]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[13,035]
22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,924]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,615]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,794]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[8,021]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[16,047]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,884]
02 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,547]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[267]
17 สิงหาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,430]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,344]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,880]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,891]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,155]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,985]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,792]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[15,017]
03 มกราคม 2561